mar 192014
 

Nyheter

Vitec Säljstöd 6.6

Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare

Lantmäteriet – förberedelse för nya geodatatjänster som kommer under våren.
Energiklasser. Energideklarationer som görs från 1 januari i år ska visas i form av symbol. Dessa visas nu i objektbeskrivningen. Läs mer!
Lantmäteriet – kartor. LMV har uppdaterat karttjänsterna som hämtas i programmet.
Koordinater. Du kan nu spara WGS-koordinater i systemet.
Kundkännedom köpare. Borttaget som bilaga i kontrakt/överlåtelseavtal.
Tilläggsvillkor om registrerad bouppteckning. Ändrad ordalydelse i tilläggsvillkor i branschgemensamma avtal
Fullmakt säljare och fullmakt mäklare(säljare). Text ändrad vid arrenderätt.
Kreditnota. Omfattas nu av samma nummerserie som fakturorna och visas i lista fakturor.
Bokningsavtal. Val har lagts till för att skriva ut tomma rader vid blivande köpare.

PDF ikonNyhetsbrev Vitec Säljstöd 6 6

För kedjespecifika ändringar hänvisas du till din kedjas intranät.

mar 192014
 

Energiklass i Vitec Säljstöd

Energiklass i Vitec Säljstöd

Att energideklarera byggnader är en del av EU:s miljömål om att minska energianvändningen och
främja en hållbar utveckling. Lagen om energideklarationer för byggnader trädde i kraft 1 oktober
2006.

1 juli 2012 blev lagen om energideklarationer mer omfattande och 1 januari 2014 har ytterligare
ändringar skett.

Sedan tidigare gäller att den som säljer eller hyr ut en byggnad, del av byggnad eller nyttjanderätt,
ska överlämna en energideklaration till köparen (vissa fastighetstyper undantas dock).

För försäljning av fast egendom är det säljaren som ska låta utföra en energideklaration, och för
bostadsrätter är det respektive förening som ansvarar för detta. Fastighetsmäklarna hämtar idag
energideklarationen via nätet direkt från Boverket.

Boverket, vilken är den myndighet som har i uppdrag att ta fram riktlinjer för lagen om
energideklarationer, har nu beslutat att energiprestandan i marknadsföring ska anges som
energiklasser för de bostäder som energideklareras från den 1 januari 2014.

I Vitec Säljstöd finns stöd för Energiklasser. Vi har sammanställt den viktigaste informationen i nedanstående PDF dokument.

Energiklass i Saljstöd

jun 142012
 

Att energideklarera byggnader är inte enbart en svensk företeelse, utan en del av EU:s miljömål om att minska energianvändningen och främja en hållbar utveckling. Lagen om energideklarationer för byggnader trädde i kraft den 1 oktober 2006. Från den 1 juli 2012 ändras lagen om energideklarationer, blir mer omfattande och ett system införs med energiklasser. Detta gör det enklare för konsumenter att jämföra energiprestandan med jämförliga byggnader. Energiklasserna liknar de på till exempel vitvaror och anges i skalan A till G, där A motsvarar den lägsta förbrukningen och G den största. Nytt i de nya reglerna är att energideklarationen ska komma fram tidigare i processen när en byggnad eller en del av en byggnad eller nyttjanderätt säljs eller hyrs ut.

MARKNADSFÖRING


Om energideklaration är utförd ska byggnadens energiklass anges, till exempel på webbeskrivning och i tidningsannons (”Fönsterskyltar” undantagna). Vid försäljningar med äldre energideklarationer där energiklass inte angetts, ska istället energiprestandan anges i kWh/m2 Atemp och år. Observera att med begreppet Atemp avses golvarean i utrymmen som värms upp till mer än 10°, och ska inte förväxlas med BOA). Energideklarationen ska tillhandahållas för spekulanter, till exempel som pdf på webben och vara tillgängligt på visningen. I objektsbeskrivningar rekommenderar vi att både energiklass och energiprestanda anges.

KÖPAREN OCH SÄLJAREN


Köparen har redan som spekulant haft möjlighet att ta del av en kopia av energideklarationen, och får den senare överlämnad till sig. Har säljaren senast på tillträdesdagen inte överlämnat en energideklaration till köparen har denne rätt att inom sex månader låta upprätta en sådan på säljarens bekostnad.

FASTIGHETSMÄKLAREN


Fastighetsmäklaren ska informera parterna om säljarens ansvar för att en energideklaration upprättas, samt köparens rätt att erhålla en sådan, och i de fall sådan saknas informera om köparens lagliga rätt att låta upprätta sådan på säljarens bekostnad. Fastighetsmäklaren ska ange aktuell energiprestanda/energiklass i marknadsföringen, om en energideklaration är upprättad. Fastighetsmäklaren ska även verka för att säljarens ansvar för energideklaration dokumenteras i köpekontraktet.

BOSTADSRÄTTER OCH ÄGARLÄGENHETER


Eftersom lagen nu också omfattar nyttjanderätter och del i byggnad berörs även Bostadsrätter, Ägarlägenheter och Uthyrning. Ansvaret att upprätta själva deklarationen ligger fortfarande på byggnadens ägare, det vill säga i dessa fall på Bostadsrättsföreningen eller Samfälligheten. Det är dock ägaren av bostadsrätten/ägarlägenheten som har skyldighet att visa upp deklarationen för spekulant/köpare, inför ett köp/upplåtelse och sedan överlämna den.

TILLSYN OCH SANKTIONER


Boverket kommer att ta över tillsynen från kommunerna. Boverket kommer under sommaren meddela mer detaljerade bestämmelser med anledning av de nya reglerna och information kommer fortlöpande publiceras på Boverkets hemsida. Om ägaren underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt de nya reglerna kan denne föreläggas fullgöra dessa. Föreläggandet kan förenas med vite.

ANPASSNINGAR I VITEC SÄLJSTÖD


I Vitec Säljstöd införs nu nya fält för ”Energiklass” och”Energiprestanda”. Fälten återfinns dessutom på fler objektstyper än tidigare, och kommer även att finnas tillgängliga i webbpresentationer, via XML och dataexport.

Ett flertal dokument har fått justerat innehåll, till exempel ”Uppdragsavtal”, ”Objektsbeskrivning”, ”Köpekontrakt”, ”Köpe- och Överlåtelseavtal” med flera.

EGET MARKNADSFÖRINGSMATERIAL


Ordinarie dokumentutbud i Vitec Säljstöd, samt standardversioner avwebbeskrivningar kommer att uppdateras enligt ovan.

Använder du däremot specialanpassade dokument, webbeskrivningar, annonsmallar eller liknande behöver eventuellt anpassningar göras. Vi rekommenderar att du snarast går igenom ditt
marknadsföringsmaterial och gör nödvändiga uppdateringar tillsammans med din trycksakspartner eller webb-/reklambyrå.
Vid behov av anpassningar från Vitec kontaktar du din säljare/KAM för mer information.
För dig som tillhör en mäklarkedja ansvarar huvudkontoret eller kontorsansvarig för att nödvändiga anpassningar görs av ditt marknadsföringsmaterial. Vi hänvisar därför eventuella
frågor dit.

 

jun 052012
 

Den 1 juli träder en ny lag ikraft med ändringar i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader. Ändringarna är en följd av att Europaparlamentets och rådets direktiv om byggnaders energiprestanda har omarbetats men även av att det har funnits ett behov av att utveckla och effektivisera systemet med energideklarationer.

En röd tråd i de nya reglerna är att energideklarationen ska komma fram tidigare i processen när en byggnad säljs eller hyrs ut och i många fall ska uppgifter från deklarationen finnas med redan vid annonsering. En del av de nya reglerna omfattar även bostadsrätter, vilket också är nytt.

Byggnad som säljs eller hyrs ut

De nya reglerna föreskriver att byggnadens ägare innan byggnaden säljs eller hyrs ut, ska se till att en energideklaration finns och uppvisas för den som är spekulant. Deklarationen ska sedan också efter överlåtelsen överlämnas till den nya ägaren eller nyttjanderättshavaren.

En annan nyhet är att uppgift om byggnadens energiprestanda ska anges redan vid annonseringen om det finns en energideklaration när byggnaden bjuds ut till försäljning eller uthyrning. Detta gäller vid annonsering i ”kommersiella medier”, med vilket torde avses annonsering i tidningar och på webben.

Två nya begrepp Energiklass och Energiprestanda införs. För energideklarationer gjorda före 1 juli 2012 behöver Energiklass inte redovisas.

Bostadsrätter

Kravet på att visa upp en energideklaration för den som är spekulant och överlämna den till den nya ägaren omfattar även överlåtelse av nyttjanderätter i byggnader dit räknas även bostadsrätter. Ansvaret att upprätta själva deklarationen ligger fortfarande på byggnadens ägare, dvs. i de fallen på bostadsrättsföreningen, men skyldigheten att visa upp deklarationen för spekulanten inför ett köp eller en upplåtelse och sedan överlämna den, ligger på ägaren av bostadsrätten.

Sanktioner

Om ägaren underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt de nya reglerna kan han föreläggas fullgöra dessa, föreläggandet kan förenas med vite. I likhet med de gamla reglerna kan även den köpare som förgäves begärt att säljaren ska fullgöra sin skyldighet att upprätta en energideklaration, även i framtiden låta upprätta en sådan på säljarens bekostnad.

Ikraftträdande och tidigare gjorda energideklarationer

De nya reglerna gäller från den 1 juli 2012. De deklarationer som gjorts dessförinnan får dock även efter 1 juli 2012, användas för att utfylla de nya reglerna.

Tillsynen och mer information

Boverket kommer att ta över tillsynen från kommunerna. Boverket kommer under sommaren meddela mer detaljerade bestämmelser i anledning av de nya reglerna. Information kommer fortlöpande publiceras på Boverkets hemsida.

Vad kommer att göras i programmet?

Under noden Energideklaration läggs till två nya fält som heter Energiklass och Energiprestanda. För bostadsrätter lägger vi in dessa två fält i samma kort som kortet för drift. För storhus skapas en ny nod som heter Energideklaration. De nya fälten överförs till databas och marknadsplatsöverföringen. Likaså läggs fälten in i XML och dataexport.

 

Objekttyp villa, fritidshus, tomt, lantbruk och ägarlägenhet

 

 

Fältet Energiklass heter sEnergiklass och fältet Energiprestanda heter lEnergiprestanda. De nya fälten överförs till objektbeskrivningen.

Bostadsrätt

I driftkortet lägger vi in de två nya fälten. Överförs till objektbeskrivningen.

Storhus

Nytt registerkort för energideklaration med de två nya fälten och beställning av energideklaration.

Annonsmodul

Annonsmodulen är kompletterad med de två nya fälten.

Dokument

Köpekontrakt kommer texter att ändras i § energideklaration.

I överlåtelseavtal kommer en ny text om energideklaration.

Förmedlingsuppdrag villa kommer text att ändras i energideklaration.

Förmedlingsuppdrag bostadsrätt kommer ny text om energideklaration.