sep 232015
 

Fråga:FAQ

Taxeringsvärdena stämmer inte i Vitec Säljstöd. Det står fortfarande 2012 i fastighetsutdraget. Varför?

Svar:

Fastighetstaxering för småhus har utförts under 2015. Dessa kommer ha vunnit laga kraft (d v s blir aktuella för Säljstöd) i slutet av oktober 2015. När taxeringsvärdena är fastställda kommer det att stå 2015 i fastighetsutdraget och i Vitec Säljstöd. Vid kontakt med Skatteverket kan du ha fått ett svar att de nya värdena är klara. Skatteverket har ibland färskare information än vad Lantmäteriverket har fått. En annan anledning till att siffrorna kan skilja sig är att ett ärende är överklagat.

I slutet av oktober vinner taxeringsvärdena laga kraft och då kommer de att vara tillgängliga i Vitec Säljstöd.

nov 202014
 

Versionshistorik Vitec Säljstöd 6.9

Nyheter

Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare

 • Kapitalvinstblanketter för 2015 är inlagda.
 • Boendekalkylen är framrullad ett år. Nya basbelopp och kommunal fastighetsavgift för 2015 är inlagda.
 • Anpassning för Express. I denna version har ändringar gjorts för visning och bud för att detta ska fungera i Express.Objekt har förinställt visa inte på marknadsplats om du kör Express. Detta beroende av att när du kör Express överförs objekten direkt till marknadsplats.
 • Om du inte har ett starkt lösenord inmatat på användaruppgifterna kommer du att få en uppmaning att göra detta när du startar programmet.
 • Överföringsstatus. Knapp till sidan överföringsstatus finns nu i kortet internetuppgifter.
 • FMF ny logotyp. För dig som tillhör FMF finns en ny branschförbundslogga.
 • Fastighetsutdrag. När du kör via bärbar dator och hämtar fastighetsutdrag är vissa sidor för stora vilket gör att man inte ser knappar för att gå vidare i guiden. Vi har nu fördelat information på fler sidor vilket gör att du kommer att se knapparna även när du kör via bärbar dator
 • Användarinställningar. Vi har utökat valet att användaren ska visas på internet till att även gälla på kontorsnivå.
 • Tilläggsklausuler i branschgemensamt köpekontrakt och överlåtelseavtal. Mäklarsamfundet har gjort en revidering av tilläggsklausulerna i branschgemensamt köpekontrakt och överlåtelseavtal.
 • Adresser till inskrivningskontor och lantmäterikontor. Vi har uppdaterat adresser till vissa inskrivningskontor. Du måste importera dessa under Arkiv-importera myndigheter.
Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 6.9

pdf-64-64Nyhetsbrev för Vitec Säljstöd version 6.9

Publiceringsdatum: 2014-11-20

sep 032014
 

Nyheter

 

 

 

Vitec Säljstöd 6.7b

PDF ikon Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 6 7b

Nyheter

 • Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare
  • Förmedlingsuppdrag har ändrats med anledning av ändringar i lagen om Distansavtal och avtal utanför affärslokal. Även bilagan Allmänna villkor har ändrats. Ändringar har även gjorts i Journal Mäklarlagen.
  • Journal Mäklarlagen. Rättning har gjorts av att man i vissa lägen inte kunde se andra användares ändringar

Förändringar

 • Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare
  • Fastighetsutdrag via Lantmäteriet. På grund av att Lantmäteriet har tagit fram en ny teknisk plattform för transaktioner av fastighetsinformation har förändringar gjorts i Säljstöd för att kunna hantera det nya formatet.
  • Nya starka lösenord. För dig som tidigare inte haft lösenord krävs det ett nytt starkt lösenord för att använda tjänsten fastighetsutdrag, Överföringsstatus, Utdragsrapport för fastighetsutdrag samt Leveransrapport för sms.

Felrättningar

 • Vitec Säljstöd – Kapitalvinst
  • Rättning har gjorts av att det i vissa fall hamnade text och belopp utanför linjerna och på fel rad

 

aug 292014
 

Ny utdragsrapport LMV från 6.7b

Under verktygvisa fakturainformation har vi lagt in en ny rapport Fastighetsutdrag – utdragsrapport.

rapport_lmv01

Du väljer handläggare och för vilken tidsperiod du vill se hämtade utdrag. Kommun, fastighetsbeteckning, datum, priser och kommentarer visas i listan.

rapport_lmv02

 

aug 292014
 

Starka lösenord i Vitec SäljstödStarka lösenord i Vitec Säljstöd

Viktigt om Lösenord

För att använda tjänsten fastighetsutdrag krävs ett lösenord. Likaså för tjänsterna Överföringsstatus, Utdragsrapport för fastighetsutdrag, Leveransrapport för sms, Vitec App, Beslutsstöd och Driftservice.

Från denna version kräver vi ett s k ”starkt lösenord” för dig som inte har ett lösenord i din användarprofil. Saknas lösenord när du ska använda någon av ovanstående tjänster visas en informationsruta med text vad som gäller. Väljer du att svara Ja på frågan om du vill ange ett lösenord, visas en dialogruta där du kan ange detta.

Starka lösenord i Vitec Säljstöd

Starka lösenord i Vitec Säljstöd

Du anger lösenordet två gånger för att säkerställa att du skrivit rätt. Krav är att lösenordet ska vara;

 • Minst åtta tecken långt
 • Innehålla tecken från tre av följande fyra teckengrupper
 1. Versaler
 2. Gemener
 3. Siffror
 4. Specialtecken (övriga).

När du loggar in i Säljstöd känner programmet av om du har ett ”nytt” lösenord eller ett ”gammalt” (från en tidigare version). Är det ett gammalt lösenord, krävs inte ”starkt lösenord” d v s vi gör inte någon skillnad på gemener och versaler. Är det ett nytt lösenord (registrerat i version 6.7b eller senare) måste lösenordet anges exakt som det gjordes när det registrerades.

I användarkortet har textboxen för lösenord ersatts av en knapp. För att ange/byta lösenord klickar du alltså på knappen. Du får då upp samma dialogruta som visas då du väljer att ange lösenord i samband med att du t ex ska göra ett fastighetsutdrag. Men om du byter lösenord, måste du först ange ditt gamla lösenord först. Detta för att försvåra för en annan användare att byta ditt lösenord.

Starka lösenord i Vitec Säljstöd

Starka lösenord i Vitec Säljstöd

Dialogrutan som visas vid uppstart då du har licens för ”Appen” och inte har ett lösenord har kompletterats med en text som beskriver vilka regler som numera gäller för lösenord, d v s minst åtta tecken osv.

aug 272014
 

Lantmäteriet – nya tjänster hösten 2014

Med anledning av att Lantmäteriet har tagit fram en ny teknisk plattform för transaktioner av fastighetsinformation har Vitec Säljstöd uppdaterats för att kunna hantera detLantmäteriet – nya tjänster
nya formatet.

Lantmäteriet stänger ner de gamla tjänsterna 30 september 2014 och från och med 1 oktober 2014 gäller det nya tjänsterna.

OBS: Det är alltså viktigt att du senast 30 september uppdaterar Säljstöd till denna version (6.7 b) för att kunna hämta fastighetsutdrag.

Några av nyheterna är följande:

 • Tidigare uppdaterades taxeringsinformation vid årsskiftet. I nya formatet uppdateras taxeringsinformationen fortlöpande.
 • Nytt i fastighetsutdraget är att du kommer att få information om tidigare lagfarna ägare/tomträttshavare på fastigheten.
 • När ett namn avviker från det namn som är inskrivet i fastighetsregistret visas det som nytt namn. Detsamma om tomträttshavares namn avviker.
 • Efter den 20/9 kommer du också märka förändring för inskrivningsuppgifter. Dessa uppgifter uppdateras snabbare och per fastighet – inte som idag för hela stocken. Idag är det samma IR datum för ett område men efter 20/9 kan två fastigheter bredvid varandra ha olika IR-datum.

Prissättning för fastighetsutdrag

För dig som är Vitec Komplett-kund gäller följande priser när du installerat den nya versionen.

Lantmäteriet, fastighetsutdrag med taxeringsinfo 69 kr/fråga (tidigare 82 kr)
Lantmäteriet, fastighetsutdrag utan taxeringsinfo 49 kr/fråga (tidigare 52 kr)

Är du inte Vitec Komplett-kund sker ingen förändring

mar 192014
 

Nyheter

Vitec Säljstöd 6.6

Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare

Lantmäteriet – förberedelse för nya geodatatjänster som kommer under våren.
Energiklasser. Energideklarationer som görs från 1 januari i år ska visas i form av symbol. Dessa visas nu i objektbeskrivningen. Läs mer!
Lantmäteriet – kartor. LMV har uppdaterat karttjänsterna som hämtas i programmet.
Koordinater. Du kan nu spara WGS-koordinater i systemet.
Kundkännedom köpare. Borttaget som bilaga i kontrakt/överlåtelseavtal.
Tilläggsvillkor om registrerad bouppteckning. Ändrad ordalydelse i tilläggsvillkor i branschgemensamma avtal
Fullmakt säljare och fullmakt mäklare(säljare). Text ändrad vid arrenderätt.
Kreditnota. Omfattas nu av samma nummerserie som fakturorna och visas i lista fakturor.
Bokningsavtal. Val har lagts till för att skriva ut tomma rader vid blivande köpare.

PDF ikonNyhetsbrev Vitec Säljstöd 6 6

För kedjespecifika ändringar hänvisas du till din kedjas intranät.

jan 042013
 

Ändra tillhörighetskoppling

Detta är en handledning för hur man ändrar tillhörighetskoppling till internt företag både på objekt och användare. Det krävs minst administratörsrättigheter i Säljstöd för att kunna göra dessa ändringar.

Fastighetsutdrag

Om man som användare är kopplad till mer än ett internt företag bör man kontrollera vilket internt företag som objektet kommer att kopplas till när man hämtar nytt fastighetsutdrag. Vid hämtningen ligger det senast valda interna företaget fördefinierat i guiden. Kontrollera vilket internt företag som visas i rullistan och ändra vid behov:
Ändra tillhörighetskoppling

Koppling objekt – internt företag

För att ändra koppling till internt företag på ett objekt ”högerklickar” du på objektet i en lista och välj ”Egenskaper”:

Ändra tillhörighetskoppling

Ställ dig på fliken ”Tillhörighet” och välj ”Hämta”:

Ändra tillhörighetskoppling

 

Du får då upp en lista på interna företag som du som användare är kopplad till. Markera det interna företag du vill ändra till och klicka OK:

Ändra tillhörighetskoppling

Du får då upp en ruta där du kryssar i att detta interna företaget ska vara huvudföretag, klicka därefter OK:

andra_rattigheter05

Objektet kommer nu vara kopplat till två interna företag. För att ta bort kopplingen till det ”gamla” interna företaget markerar du företaget i listan (står ”Nej” under Huvudföretag) och väljer Ta bort. Du får då upp en ruta där du väljer att ta bort kopplingen mellan objektet och markerat internt företag, klicka OK:

andra_rattigheter06

Nu har du ändrat tillhörighet mellan objekt och internt företag.

 

Koppling användare – internt företag

Du kan även göra detta på användarna där du går till väga på i princip samma sätt. Skillnaden är att en användare kan vara kopplad till flera interna företag, men enbart ett kan vara ens huvudföretag. För att ändra huvudföretag på en användare utgår du från en lista med användare som du når via Listor – Övriga listor – Användare med…:

andra_rattigheter07

Högerklicka på användaren i listan, välj Egenskaper och fliken Tillhörighet. Antingen hämtar du in ytterligare ett internt företag som användaren saknar koppling till eller, för att ändra huvudföretag, kan du högerklicka på det redan kopplade interna företaget som inte är huvudföretag och sedan välja ”Öppna tillhörighetskoppling” och kryssa i Huvudföretag:

andra_rattigheter08

 

 

maj 152012
 

1. Hämta information från lantmäteriet

2. Hämta gemensamhetsanläggningar

 

Hämta information från lantmäteriet

Att registrera en ny villa gör du via översiktsvyn. Välj Ny – Villa från listans verktygsrad.

En guide öppnas där du fyller i villans fastighetsbeteckning eller villans  gatuadress. Fyller du i villans gatuadress och ort hämtar programmet automatiskt in postnumret.

Välj att du vill registrera ditt objekt via fastighetsutdrag från lantmäteriet och tryck Slutför.

Dags att välja vilken typ av fråga du vill ställa till lantmäteriverket. Det finns två typer av frågor, med eller utan taxeringsinformation.

Är din licens kopplad till flera kundnummer finns valmöjligheten att välja till vilket företag som fakturan ska skickas. Som standard väljs det företag som är ditt huvudföretag (inställning på användarkortet).

När du valt med eller utan taxeringsinformation och tryckt nästa så kommer du att faktureras frågan. Vitecs server anropas, sparar information om ditt kundnummer, klockslag, fastighet, ditt inloggningsnamn, version på Säljstöd samt att licens finns. Därefter skickas en förfrågan till lantmäteriets stordator, som hämtar uppgifter på fastigheten. Svaret från lantmäteriet skickas tillbaka till din dator och guiden hoppar automatiskt vidare till nästa sida.

Välj vilken objektkategori som objektet ska sparas som.

Du kan förhandsgranska eller skriva ut fastighetsutdraget med hjälp av ikonerna efter objektkategori.

Dags att spara uppgifterna från Lantmäteriverket i Säljstöd. Välj om objektet ska sparas som ny villa (vanligaste vid nyregistrering), spara som ny villa men uppgifterna om ägarna sparas inte eller att endast spara ägarna som kunder i ditt kundregister (objektet sparas inte).

Fastighetsutdraget kommer att finnas som ett sparat dokument på objektet eller personerna under Journal. Välj knappen Slutför för att fortsätta guiden.

Information från fastighetsutdraget visas. Kontrollera fastighetsbeteckning och adressuppgifter.

Som standard blir objektets status Under intag (kan ändras permanent via inställning)

Ändra objekttypen om det behövs samt välj hur objektet senare ska marknadsföras på nätets marknadsplatser.

Är objektet nyproducerat kan du välja att objektet på Hemnet marknadsförs under rubriken nyproduktion.

Typkoden har hämtats från Lantmäteriverket.

Taxeringsinformationen fylls i automatiskt om du tidigare i guiden valde att ställa en fråga med taxeringsinformation.

Klicka sedan på Nästa.

Sista sidan i guiden visar uppgifter om säljare. Genom att markera en säljare (om det finns flera) kan du familjekoppla personer som gifta, sambo, partner, föräldrar osv.

Här finns även uppgifter om Vatten och Avlopp.

Klicka sedan på Slutför. Det är först nu som uppgifterna sparas till ditt Säljstöd.

När uppgifterna har sparats öppnas objektkortet upp (om du tidigare valt att objektet ska sparas).

Fortsätt att registrera uppgifter om objektet. När du är klar stänger du fönstret med krysset i övre högra hörnet. Objektetuppgifterna sparas

Hämta gemensamhetsanläggningar

Följande guide gäller om du vill hämta uppgifter om en gemensamhetsanläggning (GA) från lantmäteriet.

Välj menyn Verktyg och Hämta fastighetsutdrag

Skriv in uppgifterna om gemensamhetsanläggningen. Glöm inte Ga!

Dags att välja vilken typ av fråga du vill ställa till Lantmäteriverket. Det finns två typer av frågor, med eller utan taxeringsinformation.

Är din licens kopplad till flera kundnummer finns valmöjligheten att välja till vilket företag som fakturan ska skickas till. Som standard väljs det företag som är ditt huvudföretag (inställning på användarkortet).

När du valt med eller utan taxeringsinformation och tryckt nästa så kommer du att faktureras frågan. Vitecs server anropas, sparar information om ditt kundnummer, klockslag, fastighet, ditt inloggningsnamn, version på Säljstöd samt att licens finns. Därefter skickas en förfrågan till lantmäteriets stordator, som hämtar uppgifter på fastigheten. Svaret från lantmäteriet skickas tillbaka till din dator och guiden hoppar automatiskt vidare till nästa sida.

Hjälptexten förklarar för dig vad som kommer att hända på nästa steg i guiden.

Tryck på knappen slutför

Dags att koppla gemensamhetsanläggningen till ett objekt. Välj först vilken objektkategori som objektet har med hjälp av flikarna längst upp.

Markerar sedan objektet i listan

Tryck på knappen OK

Objektet öppnas. I objektets journal finns ett arkivdokument med Fastighetsutdraget. Ett arkivdokument är ett dokument som inte kan ändras.